‫!‬ ‫باشید‬ ‫نواز‬ ‫مهمان‬

‫خاطره‬ ‫لبخند‬ ‫و‬ ‫شیرینی‬ ‫و‬ ‫چای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫میهمان‬ ‫ورود‬ ‫بعضی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫می‬ ‫استقبال‬ ‫خود‬ ‫میهمان‬ ‫از‬ ‫گرمی‬ ‫به‬ ‫موفق‪,‬‬ ‫میزبانان‬
‫‪.‬‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫عهده‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫کنید‪,‬‬ ‫می‬ ‫میزبانی‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫کنند‪...‬‬ ‫می‬ ‫انگیز‬